Vyskúšaj náš nový kolagén

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.

Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho – osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti ako podnikateľ, ktorý je povinný uviesť pri objednávke svoje IČO (ďalej len: „kupujúci“) a to prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu umiestneného na webovej stránke, dostupného na adrese: https://www.lys.sk (ďalej len „internetový obchod“).

 

1.2 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

1.3 Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu:

obchodné meno: Dolce Vita 2024, s.r.o.

sídlo: Budatinska 3230/16A , 851 06 Bratislava mestská časť- Petržalka

IČO: 56113846

 

bankové spojenie: IBAN: SK63 8330 0000 0023 0282 7459

e-mailový kontakt: info@lys.sk

miesto pre osobný odber: len po telefonickom dohovore

 

1.4 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Odbor výkonu dozoru

Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

tel. č.: el. č. 02/58 27 21 72, fax č.: 02/58 27 21 70

Odbor ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58 27 21 59

 

II.

Vymedzenie pojmov

2.1 Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu) – je podnikateľ, ktorý kupujúcemu predáva tovar a poskytuje služby v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti objednané prostredníctvom internetového obchodu. Je to osoba, ktorá prevádzkuje internetový obchod https://www.lys.sk.

2.2 Kupujúci – je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s predávajúcim cez internetový obchod (prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä využitím webového sídla internetového obchodu, elektronickej pošty, telefónu alebo ponukového katalógu) kúpnu zmluvu prostredníctvom vytvorenia záväznej objednávky, ktorá bola doručená predávajúcemu a ktorú predávajúci potvrdil. Kupujúci je spotrebiteľom, ak nakupuje výrobky, alebo používa služby pre osobnú potrebu, prípadne pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci je podnikateľom, ak nakupuje výrobky, alebo používa služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach pre podnikateľov (neplatia pre neho ustanovenia pre spotrebiteľa).

2.3 Internetový obchod je umiestnený na sieti internet na webovej stránke https://www.lys.sk, ktorý umožňuje nakupovanie tovaru, alebo služieb ponúkaných predávajúcim. Zoznam tovaru na webovej stránke internetového obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru môže byť pre kupujúceho potvrdená aj na základe otázky kupujúceho k dostupnosti tovaru.

2.4 Tovar alebo služba – zahŕňajú všetky výrobky, produkty, alebo služby zverejnené a ponúkané na predaj na webovej stránke internetového obchodu. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru alebo služieb. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho sa rozumie tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe osobitných požiadaviek uvedených kupujúcim.

2.5 Informácie o tovare / službách – uvádzajú ceny jednotlivého tovaru alebo služieb a ich hlavných vlastností, pričom sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu.

2.6 Cena tovaru / služby – je uvedená na internetovom obchode pri príslušnom tovare / službe vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru a služieb zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok pri väčšom objeme objednaného tovaru podľa rozhodnutia predávajúceho.

2.7 Objednávka – návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu, ktorá obsahuje najmä informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné náklady, či poplatky. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na webovej stránke internetového obchodu, pričom po jeho úplnom vyplnení a odoslaní objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou.

2.8 Prijatie objednávky – vzniká doručením úplne vyplnenej a kupujúcim odoslanej objednávky v internetovom obchode predávajúcemu.

2.9 Potvrdenie objednávky predávajúcim – je prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri vyplnení objednávky, alebo telefonickým oznámením, pričom potvrdením objednávky sa uzatvára medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Predávajúci ponúka návrhy na uzavretie kúpy prostredníctvom internetového obchodu v slovenskom jazyku.

2.10 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru a to spôsobom opísaným v týchto VOP.

2.11 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodnené zamietnutie.

2.12 Odborným posúdením sa rozumie písomné vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

 

III.

Objednávka

3.1 Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formuláru na webovej stránke internetového obchodu a to výberom tovaru, alebo služieb kupujúcim. Pre úspešné a rýchle vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje vo formulári objednávky (výber tovaru/služby, ich počet), ďalej si zvoliť z možností doručenia (dodania) a zo spôsobov platby za objednaný tovar alebo služby.

3.2 Celková cena objednaného tovaru a služieb je uvedená v objednávke vrátane DPH a taktiež v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky. Kupujúci sa môže oboznámiť s cenou tovaru, alebo služieb a ďalšími poplatkami ešte pred vykonaním objednávky na webovej stránke internetového obchodu, alebo telefonicky u predávajúceho.

3.3 Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru a služieb, pričom po jej vyplnení a odoslaní sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

3.4 Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je uzatvorená kúpna zmluva, ktorú je možné zmeniť, zrušiť alebo dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, alebo iných dôvodov uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

3.5 Kupujúcemu je po vytvorení a odoslaní objednávky v internetovom obchode automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Účel tohto e-mailu je informovať kupujúceho o prijatí objednávky predávajúcim a toto oznámenie sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Následne predávajúci prijatú objednávku záväzne potvrdí (e-mailom, alebo telefonicky), čím sa uzatvára kúpna zmluva.

3.6 Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru alebo služieb.

3.7 Kupujúci po odoslaní objednávky nemá právny nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku v prípade nekorektného správania kupujúceho, alebo aj bez uvedenia dôvodu, pričom kupujúceho o takejto skutočnosti informuje.

3.8 Kupujúci je plne uzrozumený s elektronickou komunikáciou s predávajúcim, predovšetkým prostredníctvom internetového obchodu, e-mailovej komunikácie alebo telefonickej komunikácie. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

3.9 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho až jeho prevzatím s odkladacou podmienkou vyplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. Po prevzatí tovaru znáša kupujúci zodpovednosť za prípadnú škodu na tovare. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. a) tovar objednaný kupujúcim v jednej objednávke sa dodáva oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého a každého samostatne dodaného tovaru.

3.10 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúceho, ktoré kupujúci zašle na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

3.11 Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, svoju e-mailovú adresu a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky podľa predchádzajúcej vety, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3.12 V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

3.13 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O odstúpení od zmluvy bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

IV.

Povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy

4.1 Zmluvné strany kúpnej zmluvy sú predávajúci a kupujúci.

4.2 Kupujúci má povinnosť:

– prevziať objednaný tovar alebo služby,

– zaplatiť predávajúcemu za tovar / služby dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v záväzne potvrdenej objednávke (vrátane nákladov za dodanie tovaru / služieb).

Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať neporušenosť obalu, prípadne aj samotný tovar pri jeho preberaní.

4.3 Predávajúci má povinnosť:

– dodať kupujúcemu tovar, alebo služby v požadovanej kvalite, množstve a v cene uvedenej na webovej stránke internetového obchodu a v objednávke,

– zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru alebo službám (faktúru za tovar alebo služby, reklamačný formulár, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, prípadne iné) a to spolu s tovarom alebo dodatočne.

 

V.

Platobné a dodacie podmienky

5.1 Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH, prípadne vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky. Súčasťou kúpnej ceny nie je poradenská činnosť, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky.

V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, prípadne pri dodaní tovaru a považuje sa za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

5.2 Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na webovej stránke internetového obchodu v momente vykonania záväzného potvrdenia objednávky (v ktorej je cena uvedená), pokiaľ nejde o zjavnú chybu v uvedenej cene. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob, alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

5.3 Spôsoby, ktoré je možné využiť pri platbe za tovar a služby v internetovom obchode:

 1. platba bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho, 
 2. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru (vrátane dobierky), prípadne na prevádzke predávajúceho,  
 3. bezhotovostne platobnou kartou.

5.4 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnych požiadaviek kupujúceho, kupujúci znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.5 Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatia kupujúcim majetkom predávajúceho, pričom nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

5.6 Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné po odoslaní objednávky dodatočne meniť.

5.7 Predávajúci má povinnosť do 30 dní od prijatia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

5.8 Tovar, ktorý je na sklade predávajúceho sa expeduje podľa možností v čo najkratšom čase.

5.9 V prípade, že sa v objednávke nachádza viacero druhov tovaru a služieb a časť z nich nie je na sklade, predávajúci informuje kupujúceho o možnosti zaslania čiastočných zásielok.

5.10 Kupujúcemu sa zasiela faktúra (daňový doklad) spoločne s dodávaným tovarom, alebo službami, vrátane návodu v slovenskom a anglickom jazyku, prípadne iných dokumentov poskytnutých výrobcom k tovaru alebo službám, alebo dokumentov ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne tieto dokumenty zašle kupujúcemu elektronicky najneskôr spolu s dodaním tovaru.

5.11 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim (miesto plnenia). V prípade, ak kupujúci dodávaný tovar neprevezme, alebo neprevezme tovar osobne na prevádzke predávajúceho do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, prípadne záväznej akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady vo výške primeraného skladného za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.12 V prípade, ak po dohode s kupujúcim predávajúci prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo poverenej osoby dopraví tovar na základe špeciálnej požiadavky priamo kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu písomné splnomocnenie k prevzatiu tovaru a originál, alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a primerané skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim.

5.13 Predávajúci uskutočňuje dodanie tovaru (dopravu) kupujúcemu prostredníctvom: kuriérskej spoločnosti: Packeta Slovakia s. r. O., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

5.14 Predávajúci si môže vyžiadať predloženie preukazu (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz) na overenie identity osoby preberajúcej objednávku, ktorá bola uhradená vopred prevodom na účet a to z dôvodu predchádzania vzniku škôd.

5.15 V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, tovar bude vydaný iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá odovzdá predávajúcemu písomné splnomocnenie / poverenie na prevzatie tovaru. Predávajúci môže odmietnuť vydať tovar osobe, ktorá nesplní uvedené podmienky.

5.16 Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval v prítomnosti dopravcu stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obsahu balíkov, poškodenie prepravného obalu) podľa priloženého prepravného listu.

 

VI.

Náklady spojené s balením a dodaním tovaru

6.1 Spoločne s kúpnou cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

6.2 Náklady spojené s balením sú súčasťou kúpnej ceny tovaru uvedeného na webovej stránke internetového obchodu v rámci dodania tovaru na území Slovenskej republiky, to neplatí v prípade požiadavky kupujúceho o špeciálne zabalenie tovaru. Pre dodanie do zahraničia môže byť cena za balenie a dodanie tovaru vyššia, pričom tieto náklady hradí kupujúci.

Rovnako pri potrebe (alebo individuálnej dohode s kupujúcom) špecifickej dopravy, alebo dodania špecifického tovaru, prípadne pri doručovaní do iných krajín EÚ sa náklady podľa predchádzajúcej vety vypočítavajú individuálne a kupujúci o tom bude po potvrdení jeho objednávky bezodkladne oboznámený. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: info@lys.sk. 

6.3 Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe dodania tovaru a služieb než je uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach, ako aj na odlišných službách prepravy tovaru a cenách za tieto služby.

6.4 Predávajúci je oprávnený zaslať tovar z objednávky, ktorý je okamžite dostupný v internetovom obchode kupujúcemu a zvyšnú časť tovaru z objednávky, ktorý nie je dostupný, doručiť kupujúcemu dodatočne po jeho naskladnení. Toto oprávnenie môže predávajúci využiť iba za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtovať žiadne dodatočné poplatky za ďalšie dodanie tovaru, okrem toho, ktoré bolo vyúčtované v objednávke.

6.5 Kupujúci akceptáciou týchto obchodných podmienok dáva súhlas s elektronickým zasielaním faktúr v zmysle § 31 a nasl. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF, zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

 

VII.

Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci je oprávnený v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy práve dodanie tohto tovaru.

7.2 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s predchádzajúcim bodom pokiaľ sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (spotrebiteľa), tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo v ostatných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona o ochrane spotrebiteľa. Rovnako kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ neuplatní toto právo v súlade s § 8 cit. zákona č. 102/2014 Z. z.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne využiť právo odstúpiť od zmluvy, je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy v písomnej forme, na trvanlivom nosiči najneskôr v posledný deň určenej lehoty:

– odoslať e-mailom na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu: https://www.lys.sk,

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (najmä číslo účtu a poštovú adresu kupujúceho).

Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť nasledujúci formulár: Formulár na odstúpenie od zmluvy.

7.4 Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať, alebo osobne doručiť tovar (predmet kúpy zo zmluvy, od ktorej odstupuje) spolu so všetkou priloženou dokumentáciou – napríklad originálom faktúry, návodom v slovenskom jazyku a prípadne inou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa je kupujúci povinný zaslať, alebo iným spôsobom vrátiť predmetný tovar a dokumentáciu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúcim sa odporúča, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene, najvhodnejšie ako poistenú zásielku. Tovar nie je možné zasielať na dobierku, pretože tovar zaslaný takýmto spôsobom nebude zo strany predávajúceho prevzatý.

7.5 Prevádzkovateľ internetového obchodu v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Kúpnu cenu však predávajúci nemusí vrátiť skôr než mu bude doručený vrátený tovar, alebo mu kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru (uvedené neplatí v prípade, ak predávajúci v osobitných prípadoch navrhol, že si tovar vyzdvihne sám).

7.6 Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci, to sa vzťahuje aj na náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý bol používaný, prípadne je poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, alebo náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu (ak je to možné) vypočítané podľa cenníka predávajúceho.

7.8 Uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho sa kúpna zmluva ruší od začiatku a súčasne aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.9 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej obchodnými podmienkami, alebo v kúpnej cene uvedenej v obchode. Predávajúci môže u kupujúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe, alebo formou e-mailovej správy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy má predávajúci aj v prípade, ak prijme od kupujúceho preddavok, časť ceny alebo celú cenu za tovar. Uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatený preddavok, časť ceny alebo celú cenu za tovar najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy z jeho strany.

 

VIII.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

– má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,

– tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

– je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti,

– tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.2 V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

– ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

◦ bezplatné odstránenie vady tovaru,

◦ výmenu tovaru za nový tovar (ak je to z povahy tovaru možné a ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady),

– ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

◦ výmenu tovaru za nový tovar, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny,

◦ odstúpiť od zmluvy.

8.3 Kupujúci má v prípade platne predloženej reklamácie právo odstúpiť od zmluvy:

– ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,

– ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

– ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

8.4 Kupujúci si môže uplatniť svoje práva reklamáciou vadného tovaru v záručnej dobe v súlade so zákonom a to prostredníctvom reklamačného formuláru: Reklamačný formulár. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár. Kupujúci je povinný dodať reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom a dokladom o zaplatení.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. V záručnom liste zároveň určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

Ako záručný list slúži aj nákupný doklad. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na adrese uvedenej v reklamačnom formulári. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8.5 Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci (ním poverený zamestnanec alebo určená osoba) je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

8.6 Predávajúci písomne (e-mailom) informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.7 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

 • nepredložením tovaru spolu s príslušenstvom a dokladom o zaplatení,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými

a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými, alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou, alebo náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, zásahom do tovaru inou než oprávnenou osobou, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou, alebo iným zásahom vyššej moci.

8.8 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť najneskôr v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

8.9 Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je v súlade s týmito VOP viacero možností, má kupujúci.

8.10 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

IX.

Ochrana osobných údajov

9.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu spracúva osobné údaje kupujúceho (fyzickej osoby) v súlade s ustanoveniami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Viac informácií kupujúci ako dotknutá osoba nájde v dokumente: Zásady ochrany osobných údajov.

 

X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a ustanoveniami príslušných právnych predpisov (najmä Občianskeho zákonníka), pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke https://www.lys.sk.

10.3 V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa právne vzťahy pri uzatváraní kúpnej zmluvy a po jej uzatvorení riadia prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a ktoré boli prístupné na webovej stránke internetového obchodu https://www.lys.sk.

10.4 Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a oboznámil sa s ich znením.

10.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke https://www.lys.sk. Po odoslaní objednávky zo strany kupujúceho sú aktuálne všeobecné obchodné podmienky doručené kupujúcemu aj v prílohe e-mailu, ktorým predávajúci záväzne potvrdzuje objednávku.

10.6 Ak nastane situácia, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho s písomnou žiadosťou o nápravu. V prípade, že predávajúci  žiadosť kupujúceho o nápravu zamietne, alebo sa k nej nevyjadrí do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci ako spotrebiteľ môže v súlade § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim – prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.lys.sk je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), prípadne iná príslušná oprávnená právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených príslušných subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

10.7 Ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri vytvorení objednávky a uzatvorení kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu, ktoré nie sú priamo upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, alebo v ich neoddeliteľných súčastiach sa riadia podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a príslušných ustanovení najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení, prípadne aj zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ak kupujúci vystupuje v postavení podnikateľa.

10.8 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu.

10.9 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku neoprávneného zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho neoprávneného použitia v rozpore s jeho určením.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18.4.2024.